Волошкіна Олена Семенівна

Д.т.н., проф., завідувач кафедри Охорони праці та навколишнього середовища.
0 +
Опублікованих матеріалів
0 +
Років досвіду
0
Розробки проектів та ДБН
0 +
Авторських курсів

(2013) Вплив процесів підтоплення територій на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ

(2014) Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів

(2015) Закономірності міграції солей важких металів через активоване вугілля в природних фільтрах

(2015) Методологічні підходи до формування “паспортів екологічної безпеки видів”

(2015) Характеристика геоінформаційних систем моніторингу довкілля Рогатинського і Богородчанського районів Івано-Франківської області

(2016) Методологія екологічних досліджень в екології

(2017) Регресійні моделі переходу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища

(2018) Assessment and forecast for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv

(2018) Research of the use of “ecological niche” model for definition of production risk indicator

(2018) Конвективна модель розповсюдження емісії викидів на автотранспортному шляхопроводі при нейтральних метеоумовах

(2018) Оцінка ризику для здоров’я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві

(2020) Система менеджменту екологічної безпеки – як одна із складових енергетичної ефективності

(2021) Modern comprehensive information system for environmental quality monitoring

(2021) Prospects of designing small architectural forms using alternative energy sources

(2021) Вплив глобальних кліматичних змін на забруднення повітря урбанізованих територій та розповсюдження захворюваності населення на СOVID-19

(2021) Методичні підходи до оцінки забруднення поверхневих водних об’єктів в зоні дії гірничо-видобувних підприємств (на прикладі Донецько-Придніпровського регіону)

Загальна інформація
У 1977 р. закінчила Московський інженерно-будівельний інститут. З 1977 по 1981 роки працювала в експедиції Ленгідропроекту в Красноярському краї; 1982-1993 – в Інституті гідротехніки і меліорації ААНУ; 1993-2000 – вчений секретар, заст.директора Українського НДІ водогосподарсько-екологічних проблем; 2001-2005 – вчений секретар Інституту проблем національної безпеки РНБОУ; з 2005 – професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища, а з 2007 року по 2015 рік – декан санітарно-технічного факультету (з вересня 2014 р. факультет перейменовано у “Факультет інженерних систем і екології”), а з 2015 року завідувач кафедри Охорони праці і навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури.
Доктор технічних наук з 2004року зі спеціальності21.06.01 – екологічна безпека. Дисертація захищена «14» червня 2004 року. Захист у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.05 Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України. Рішення Атестаційної колегії від 15 грудня 2004 року, диплом ДД № 003998.
Кандидат технічних наук з 1986 року зі спеціальності 06.01.02 – меліорація та зрошувальне землеробство. Дисертацію захищено 29 січня 1986 року у спеціалізованій вченій раді К.099.06.01 Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Рішення президії Вищої атестаційної комісії від 04 червня 1986 року, диплом ТН №090597.
Вчене звання професора кафедри охорони праці та навколишнього середовища присвоєно у 2007 році. Отримано атестат 12ПР № 004871 від 21 червня 2007 року.
Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «інженерна екологія» присвоєно у 1995 році в Украінському НДІ водогосподарсько-екологічних проблем. Отримано атестат СН №001632 від 10 квітня 1995 року.

Перелік навчальних дисциплін

 • Екологічна безпека
 • Збалансоване природокористування
 • Методологія та методика наукових досліджень

Навчально-методична література

Екологічна експертиза

 • Методологія і методи наукових досліджень Котовенко О.А., Трофімович В.В., Удод В.М./ Конспект лекцій для магістрів спеціальності 8.04010601 «Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», – К.:КНУБА, 2014.-44с.
 • Екологічна безпека Волошкіна О.С.,Трофімович В.В., Березницька Ю.О./ Конспект лекцій для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», К., КНУБА,2014
 • Інженерні методи і технології у вирішенні екологічних проблем Волошкіна О.С., Котовенко О.А., Мандрик О.М., Мирошнішенко О.Ю./ Навчальний посібник для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», КНУБА, ІФНТУНГ, 2016 – 102С.
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності Волошкіна О.С.,Трофімович В.В./ Конспект лекцій для підготовки бакалаврів спеціальності 101 «Екологія», К., КНУБА 2018, -82с.
 • Техноекологія Удод В.М., Трофімович В.В., Волошкіна О.С., Трофимчук О.М. / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К., КНУБА, Ін-телекомун. і глоб. інформ. простору, 2007, 195 с
 • та інш.

Наукова робота

Напрями наукової діяльності

Оцінка екологічного стану компонентів навколишнього середовища та статистика змін.

Керівництво науковою роботою

Напрямки науково-практичних досліджень

 • Екологічний моніторинг складових біосфери
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності
 • Вплив змін клімату на основні життєзабезпечуючі ресурси

Наукові дослідження за темами

 • Управління екологічною безпекою територій та акваторій; створення енергоефективних екологічно чистих технологій в умовах України ( в рамках науково-дослідних робіт кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури; № держреєстрації 0115U005168
 • Моніторинг небезпечних природних явищ і техногенно небезпечних об’єктів України (Проект: Розробити тематичні карти районування території України по інтенсивності забруднення водних об’єктів поверхневим стоком); Моделювання техногенно-природних процесів і явищ для забезпечення екологічної безпеки об’єктів і територій України (в рамках науково-дослідної тематики Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів, яка виконувалася за замовленням Ради національної безпеки і оборони України); № № держреєстрації 0103V006719, 0103V006720.
 • Розробка теоретичних основ та методики космічного моніторингу поверхневих вод суші (в рамках науково-дослідної тематики Національного космічного агенства України); № держреєстрації 0102V001333/11.24667660.
 • 1997–2000 рр. Tacis, CBC Programme: Bug and Latorica/Urh. Transboundary Water Quality Monitoring and Assessment.
  1997–1999 рр. “Дослідження антропогенного навантаження на трансграничні річки Білорусі і України, стабілізація їх стану”. Сфера підтримки наукових досліджень. Фонд Сороса.

Напрями наукової діяльності

 • Оцінка та прогноз стану поверхневих водних ресурсів
 • Оцінка та прогноз утворення фотохімічного смогу над автотранспортними шляхопроводами
 • Вплив процесів природно-техногенного підтоплення територій на їх екологічну безпеку

Головний редактор фахового збірника наукових праць
«Екологічна безпека та природокористування» – Київський національний університет будівництва і архітектури МОНУ, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ. Режим доступу:http://www.es-journal.in.ua

Заступник головного редактору журналу USEFUL online journal
Режим доступу:https://useful.academy

Член реакційної колегії наукового – технічних журналів

 • «CIVIL FND ENVIRONMENTAL TNGINEERING» Byalostock Polytechnic University (Polska), Режим доступу:www.biswbis.pl.edu.pl
 • «Екологічна безпека та збалансоване природокористування» – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОНУ, Environmental Problems , Lviv Polytechnic National University, Режим доступу:http://vlp.com

Веде керівництво аспірантами та докторантами зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. Має три захищених аспіранта і одного докторанта

Публікації

Загалом понад 140 публікацій.

Вибрані публікації за останні роки

 • Вплив процесів підтоплення територій на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ. Волошкіна О.С., Березницкая Ю.О./ Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2013. – Вип. 13. – С. 62-67
 • Методологічні підходи до формування «Паспортів екологічної безпеки видів. Кривомаз Т.І.,Волошкіна О.С./ Вісник Вінницького політехнічного інституту/Зб. наук. праць, – 2015.-С.36-45с
 • Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів. Волошкіна О.С. , Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. –К., 2014. – Вип. 16. – С. 5-14
 • Характеристика геоінформаційних систем моніторингу довкілля Рогатинського і Богородчанського районів Івано-Франківської області. Радловська К. О., Волошкіна О.С./ Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. –К., 2015. – Вип. 17. – С.83-87
 • Development of Ukraine territory flooding processes; Its parameters and the ingluence on the environmental safety level. O. Voloshkina, J. Bereznitska /Motrol.Commission of motorization and energttics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. Vol.16, No8, Lublin-Preszow 2014 – 127-135p
 • The Risk Assessment of Threats from Biological Objects in Environmental Safety T. Kryvomaz, O. Voloshkina /Motrol.Commission of motorization and energttics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. Vol.16, No8, Lublin-Preszow 2014 – 137-144p
 • Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic flield and radiation. GlivaValentin, PanovaOlena, VoloshkinaOlena / Environmental Problems, Volume 1, number 1, LvivPolitechnic National University, 2016 – P.69-72
 • Закономірності міграції солей важких металів через активоване вугілля в природних фільтрах. Волошкіна О.С., Василенко Л.О., Березницька Ю.О/ Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2015. – Вип. 20. – С.45-48
 • Некоторые особенности усиления поврежденных двухъярусных подпорных стен с учетом работы грунтового основания. Гигинейшвили Д.Я., Мацаберидзе Т.Г., Ткаченко Т.И., Волошкина Е.С./ Scientific-technical journal “Building”. Faculty of civil tngineering, GTU-#3(38), 2015 – 6-14. ( Тбилисси, Грузия, Тбилисский Строит. Ун-т);
 • Аналіз впливу сонячної активності на показники зміни клімату в межах басейну річки Дністер. Ісмаілова О.В., Волошкіна О.С./ Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2016. – Вип. 22. – С.51-56
 • Аналіз біотрансформації металів альпійськими нівальними міксоміцетами відносно їх субстратів. Кривомаз Т.І., Волошкіна О.С., Мішо А., Андрусишина І.М./ східно-Європейський журнал передових технологій-Харьків, 2016.- №5/10 (83).-50-57
 • Регресійні моделі переходу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища. Кривомаз Т.І., Волошкіна О.С. Максименко Д.В. Жукова О.Г./Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ, 2017- вип.1(15),- с.97-104
 • Research of the use of “ecological niche” model for definition of production risk indicator. Voloshkina O.Gunchenko O. / Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2018. – Вип. 25. – С.5-11
 • Assessment and forecast for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv. SipakovR., Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitskaya Y. / Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2018. – Вип. 25. – С.44-51
 • Оцінка ризику для здоров»я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві. Сіпаков Р.В., Волошкіна О.С., Березницька Ю.О., Клімова І.В./ Екологічна безпека та збалансоване ресурсоклристування/ Науково-технічний журнал, ІФНТУНГ МОНУ.- Івано-Франківськ., – К., 2018. – Вип. 1(17). – С.14-20